Artist / Associate Professor Emily Carr University
Tree Corset & Limb Ring - 2012_ 1 | 2

The Fifth Emergence - 2017_ 1

Birch Bier - 2017_ 1 | a

Birch Embrace - 2016_ 1 | a | b

Silent Speech - 2017_ 1

Caught - 2017_ 1 | a | video

Elegy at Atlin - 1993_ 1 | a | b | e

Listening Post - 2004_ 1 | a | b | 2 | a

Salt Licks - 2005_ 1 | a